УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ съдържа общите условия, съгласно които Търговеца предоставя услуги на потребителите/клиентите си и условията на ползване на  http://titantrade-bg.com/, включително и сключване на покупко- продажба с този електронен магазин.

 

2. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

 

ТИТАН ТРЕЙД ООД

1505 София, ул. Черковна №51

Tелефони за поръчки: 02/ 946 19 85, 02/846 33 07,

Mobile 0888 752434, 0898502945

e-mail: titantrade@abv.bg

 

3. ДЕФИНИЦИИ

Търговец – ТИТАН ТРЕЙД ООД

 

Клиент - всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта по какъвто и да е начин, включително разглеждане, ползване на функционалностите, създаване на поръчки, закупуване на стока, връщане на стока и др. и спазва настоящите Общи условия.

 

Сайт -  домейна http://titantrade-bg.com и неговите поддомейни, собственост на ТИТАН ТРЕЙД ООД 

Електронен магазин –онлайн платформа за пазаруване на стоки, чрез използване на интернет страница http://titantrade-bg.com

 

Общи условия– означава настоящите общи условия. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на http://titantrade-bg.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия за използване на онлайн магазина.

 

ЗЗП – означава Закон за защита на потребителите.

 

ЗЗЛД – означава Закон за защита на личните данни.

 

Лични данни – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 

Акаунт  – регистрация в http://titantrade-bg.com, създадена от клиент, чрез негов имейл адрес и парола, която му позволява да изпрати поръчка/сключи договор за покупко- продажба и която съдържа информация относно потребителя и историята на някои от действията му.

 

Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Търговеца и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Търговеца, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от http://titantrade-bg.com


Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба

 

Договор за покупко-продажба от разстояние– Договор, сключен от разстояние, между Търговеца и Клиента за покупка на определена от последния стока, при обявена в електронния магазин цена и при спазване на настоящите общи. За избягване на съмнение се уговаря, че всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор от разстояние.

 

Съдържание – всякаква информация, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази даани и др., предоставена от Търговеца на Клиента чрез електронния магазин, информация за продукти, услуги, цени, отстъпки, съобщения изпратени посредством всякакви комуникационни средства


Доставка – реално предаване владеенето върху поръчаната и заплатена стока;

 

Куриер – дружество, което е регистрирано и упражнява дейност по Закона за пощенските услуги и реално доставя закупената стока на посочен от Клиента адрес;

 

Плащане – прехвърляне на парични средства с цел закупуване на стока от електронен магазин при спазване на условията за плащане

 

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

4.1. Общите условия са задължителни за всички Клиенти на http://titantrade-bg.com

4.2. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно по всяко време от страна на Търговеца, като последния ще информира Клиентите си чрез публикуване на промените в електронния магазин. Всеки клиент има задължение да следи за евентуални промени в Общите условия при всяко ползване.

4.3. Всяко използване на електронния магазин означава, че Клиентът е запознат, съгласява се, приема и се задължава да спазва Общите условия безусловно, както и дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние.

4.4. Чрез използване на онлайн магазина и неговото съдържание, Клиентът носи отговорност за всички причинени на Търговеца или трети лица имуществени вреди, настъпили поради негово действие и/или бездействие.

4.5. Ако Клиентът не е съгласен с настоящите условия или част от тях, той се задължава да не използва електронния магазин по смисъла на настоящите Общо условия.

4.6. Клиентът има право да оттегли съгласието си с Общите условия в случай, че няма задължения към ТИТАН ТРЕЙД ООД и ако не е стартиран договор за покупко-продажба.

4.7. http://titantrade-bg.com е достъпна само за Клиенти с местожителство България. С използването на онлайн магазина, Клиентът декларира, че има навършени 18 години и че данните, предоставени от него са истински. За ползването на неистински данни, Клиентът носи наказателна отговорност.

4.8. ТИТАН ТРЕЙД ООД има право да прехвърли своите права и задължения по настоящия документ и всеки договор от разстояние на трето лица, като ТИТАН ТРЕЙД ООД не се освобождава от отговорност за изпълнение на прехвърлените задължения. Клиентите ще получат писмено уведомление за прехвърляне на правата.

4.9. Ако някоя от разпоредбите в Общите условия се окаже недействителна или неприложима, то това не поражда недействителност и на останалите разпоредби.

 

 5. СЪДЪРЖАНИЕ

 5.1. ТИТАН ТРЕЙД ООД се стреми да поддържа точността на предоставената информация към Клиента посредством електронния магазин.

5.2. ТИТАН ТРЕЙД ООД не претендира за изчерпателност на информацията.

5.3. Изображенията на продуктите имат информативен характер, като доставените продукти могат да се различават от изображенията в електронния магазин. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

5.4. ТИТАН ТРЕЙД ООД не носи отговорност за технически грешки, неточности в описанието или снимките на продуктите, или цените на продуктите, както и за евентуална външна злонамерена намеса въпреки нашите усилия. При наличие на такива моля сигнализирайте за тяхното отстраняване.

5.5. Характеристиките или цените на продуктите могат да бъдат промянени по всяко време и могат да съдържат грешки.

5.6. Възможно е електронния магазин да съдържа линкове към други сайтове. ТИТАН ТРЕЙД ООД не носи отговорност за информацията и поверителността на сайтове, които не администрира.

5.7. http://titantrade-bg.com не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него възникнат вреди за Клиента, за които е необходим ремонт или поправка. Всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Клиента. 

 

6. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

6.1. Клиентите използват интерфейса на http://titantrade-bg.com, за да сключват договори за покупко- продажба на предлаганите стоки в електронния магазин.

6.2. Договорът се сключва на български език и представлява настоящите Общи условия, достъпна адрес http://titantrade-bg.com. Спецификите на отделните договори са описани във всяка потвърдена от Клиента поръчка.

6.3. Страни по договора са Търговеца и Клиента с предоставените данни при регистрацията на поръчка.

6.4. Клиентът изпраща поръчка през електронния магазин, с което заявява желание да получи съответната Стока или услуга от Търговеца срещу заплащане.

6.5. Търговецът уведомява клиента по електронен път или телефон, че поръчката

е получена, което няма смисъл на приемане на поръчката или поемане на някакъв ангажимент от страна на Търговеца.

6.7. Търговецът има право да не достави всички Стоки и услуги от Поръчката поради изчерпване на складовата наличност, промяна в цената, или по собствено усмотрение. При всички случаи Търговецът уведомява Клиента за това по имейл или телефон. При това положение единствената отговорност на Търговеца е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или услугата.

6.6. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Търговецът и Клиента се счита за сключен, когато Клиента получи информация по електронен път, че Търговецът е готов да изпрати Стоката или услугата.

6.6. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

6.7. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

6.8. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Търговеца, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

 

7. ПОРЪЧКА

 

7.1. Клиентът може да прави Поръчки на предлаганите от http://titantrade-bg.com Стоки и услуги по всяко време със или без регистриран профил, следвайки стъпките описани в Сайта.

7.2. С изпращане на поръчката, Клиентът декларира, че информацията предоставена от него е актуална и пълна за завършване на процеса по закупуване.

7.3. Картата на всеки артикул отразява статуса на складовия запас с НАЛИЧЕН, ИЗЧЕРПАН,.... Възможно е след изпращане на поръчката и преди актуализиране на системата, наличността на някои или част от поръчаните стоки да е изчерпана, за което Търговецът ще уведоми Клиента по електронен път.

7.4. След изпращане на поръчката, Клиентът се съгласява, Търговецът да се свърже с него чрез всички комуникационни средства за потвърждаване на наличността, цените и сроковете на доставка.

7.5. Търговецът може едностранно да откаже да изпълни цялата или част от поръчката, направена от Клиента, за което следва да го уведоми. Отказът за изпълнение не влече никакви задължения на някоя от страните или отговорност за нанесени вреди при следните случаи:

- непълна и невярна информация, предоставена от Клиента

- действията на клиента могат да нанесат вреда от всякакъв вид на Търговеца или негови партньори

- липса на складова наличност

- осъществяване на парична транзакция, която да не доведе до постъпване на средства по сметка на Търговеца

 

8. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 

8.1. Клиентът има право да се откаже от Договора за покупко- продажба от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор за доставка на много стоки с една поръчка. 

8.2. За да упражни правото си на отказ, Клиентът следва да уведоми http://titantrade-bg.com за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление изпратено чрез попълване на бланката за отказ на електронния магазин или по поща, факс или електронна поща като посочи имената си, адрес, телефон, електронен адрес и номер на поръчка.

10.3. При отказ от договор от разстояние, Клиентът е длъжен да върне платената предварително стока в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е изпратил уведомлението, че се отказва от договора.

8.4. При отказ от договор от разстояние, Търговецът възстановява всички суми, получени от Клиента, до 14 дни след получаване на уведомлението от Клиента, че се отказва от договора.

8.5. Сумата за възстановяване ще бъде възстановена както следва:

- плащания, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било получено плащането

- плащания, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

8.6. При отказа от договор от разстояние, когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите към Клиента, докато не получи стоките или докато Клиента не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

8.7. Разходите за връщане на стоката се плащат от Клиента.

8.8. Право на връщане на стока имат само потребителите по ЗЗП.

8.9. Стоките трябва да бъдат върнати с оригиналната опаковка, документация. При отказ от договор за повече от една Стоки, които са една марка и един модел, Клиентът може да разпечата само един продукт, останалите трябва да бъдат върнати в ненарушена опаковка.

8.10. Правото на отказ не се прилага за стоки с нарушен търговски, в това число но не само – стоки по които има наранявания, драскотини, липсващи или повредени компоненти като прилежащи продукти и аксесоари, кашони, предпазно фолио, книжки, и др. Клиентът има право да предяви Рекламация според Общите условия.

 

9. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 9.1.        Всеки клиент има достъп до сайта http://titantrade-bg.com.

9.2.        Регистрация на поръчка е позволена с или без регистрация на акаунт.

9.3.        Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

9.4.        Преди регистрирането на поръчка всеки Клиент потвърждава, че е запознат и съгласен с настоящите Общи условия.

9.5.        При регистрацията на всяка поръчка, Клиентът трябва да въведе всички необходими данни за извършване на доставка на Стоки и услуги. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на Поръчките при предоставени неверни или непълни данни.

9.6.        При онлайн плащане или плащане с банков трансфер, Търговецът не носи отговорност за разходите свързани с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента във връзка с транзакцията. Тези разходи са за сметка на Клиента.

9.7.        http://titantrade-bg.com си запазва правото да ограничи достъп на Клиент до регистрация на Поръчка или до някой от платежните методи, ако това би довело до негов ущърб като не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение. За информация относно причините за ограничен достъп, моля свържете се с нас.

9.8.         Клиентът има право да публикува мнения в посочените раздели за Стоките и услугите, които http://titantrade-bg.com предоставя. Мнения, които съдържат нецензурни думи или неподходящо съдържание ще бъдат премахнати. Търговецът има право да обработва получената информация, без да мотивира действията си във връзка с това.

9.9.        Комуникация между Клиента и Търговеца може да се осъществява чрез посочените на сайта канали за комуникация или чрез директната форма за контакт.

 

10. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

10.1.        Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

10.2.        В процеса на поръчване, Клиентът трябва да избере между възможните начини на плащане

-                     Плащане в брой с наложен платеж – Клиентът е задължен да заплати пълната стойност на поръчката в момента на доставката на стоката от оторизиран представител/подизпълнител

-                     Плащане по банков път – Клиентът заплаща пълната стойност на поръчката по банкова сметка на ТИТАН ТРЕЙД ООД с основание за плащане – номера на поръчката и дата. След получаване на плащането по банковата сметка на ТИТАН ТРЕЙД ООД, доставката на стоките ще бъде въведена за изпълнение.

-                     Плащане чрез банкова карта - след получаване на пълната стойност на поръчката по банковата сметка на ТИТАН ТРЕЙД ООД, доставката на стоките ще бъде въведена за изпълнение.

10.3.        За всеки договор от разстояние, Клиентът е длъжен да предостави необходимата информация за издаване на фактура според действащото законодателство.

10.4.        Търговецът ще издаде фактура на Клиента въз основа на предоставената информация за всеки договор от разстояние.

 

11.ДОСТАВКА НА СТОКИ

 

11.1. Търговецът трябва да достави потвърдените Стоки на посочен от Клиента адрес за доставка или офис на куриер след или срещу извършено плащане.

11.2. Търговецът е длъжен да осигури подходяща опаковка за транспортиране на Стоката и съпътстваща документация.

11.3. Търговецът не носи отговорност за забавяне на доставката по вина на подизпълнители.

11.4. Търговецът не носи отговорност за невярно или неточно изпълнена поръчка, ако Клиентът е предоставил невярна, неточна или непълна информация.

11.5. Срокът за доставка на потвърдена и заплатена стока до посочен от Клиента адрес е от 24 часа до 4 работни дни след потвърждение на поръчката при условие, че стоката е налична. Срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.

При всички случаи на забавяне на доставката, Търговецът ще уведомява Клиента по електронен път.

При изчерпана наличност, Търговецът ще информира Клиента за възможните срокове на доставка и ще му предложи избор за приемане срока на доставка, връщане на заплатената сума за неналичните Стоки, замяна с подобни налични продукти или замяна с други налични продукти.

11.6. http://titantrade-bg.com може да поиска допълнително потвърждение на направената поръчка, по телефон или имейл. В случай на липса на потвърждение от страна на клиента, Поръчката се счита за отменена. 

11.7. При получаване на стоката, Клиентът или упълномощено от него лице следва да прегледа внимателно Стоките за евентуални външни видими дефекти – повреди, удари, други. При установяване на щети при доставка, Клиентът трябва да опише в протокол, в присъствието на извършилия доставката, констатираните дефекти и незабавно уведомява http://titantrade-bg.com на тел 028463307.

11.8. При липса на забележки от страна на Клиента при получаване на пратката, всички претенции за загуба, видими щети или механична повреда губят валидност.

 

12. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ


12.1.    Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на  Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

13. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

13.1. Съдържанието, текстовете, логата, всички графични изображения, надписи, символи, мултимедийно съдържание на Сайта са изключителна собственост на http://titantrade-bg.com

13.2. Клиентът няма право да копира, разпространява, публикува, променя, предоставя на трети лица, прехвърля, продава, копира Съдържанието от http://titantrade-bg.com без изричното съгласие на последния.

13.3.  Клиентът може да използва Съдържанието само за лични, нетърговски цели, които не противоречат на Общите условия.

 

14.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

14.1. Клиентите носят отговорност за запазване поверителността на тяхната парола и достъп до акаунта.

14.2. При използването на Сайта, Клиента се съгласява, че всички лични и други данни, които предоставя на Търговеца, могат да бъдат използвани, без да се изисква съгласието на Клиента, за законосъобразни цели, включително и за директна връзка с Клиента и маркетингови цели.

14.3.  Клиента се съгласява, че информацията, която е предоставил на Търговеца може да бъде използвана, възпроизвеждана, публикувана, разпространявана, променяна  и няма задължение да пази тази информация като поверителна.

14.4. Клиентът няма право да разкрива информация относно договора от разстояние без съгласието на Търговеца.

 

 15. РЕКЛАМАЦИИ

Клиентът има право на рекламация, съгласно раздел Рекламации, публикуван на интернет страницата на електронния магазин.

 

16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Клиента на  транспортния документ, предоставен от куриера или представител на Търговеца.

 

17. ОТГОВОРНОСТ

 
17.1    Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

17.2.   Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

 

18. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

18.1 ТИТАН ТРАДЕ ООД, в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен No 128161 и видно от Удостоверение, издадено на 11.04.2014г. от Председателя на Комисията за защита на личните данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят

18.2 ТИТАН ТРАДЕ ООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

18.3 Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

18.4 ТИТАН ТРАДЕ ООД обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изчрино съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, ТИТАН ТРАДЕ ООД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

18.5  Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от ТИТАН ТРАДЕ ООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

  

19. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 
19.1.      Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

19.2.    Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

20. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ 

20.1.     Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между от http://titantrade-bg.com и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български органи.

 

Съобщение

Copyright © 2008-2018 Titan Trade Ltd. All rights reserved.